Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Thông Báo

                                                                                   THÔNG BÁO
   Vì những lý do riêng, trang blog Hoa Tuong Vi không tiện đăng thêm bài mới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến tài liệu chính trị vào những thời điểm thích hợp. Xin thành thật cáo lỗi và cám ơn sự quan tâm viếng thăm của quý khách.

 Tường Vi

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Nha Nuoc

  CHINH TRI NHAP MON                                  Bài 06:  Nhà Nước
I.                 

                I.   Nguồn gốc thành lập nhà nước.

1.     Mối quan hệ quyền lực và ý thức xã hội.

  Cạnh tranh sinh tồn là quy luật tiến hóa của tạo hóa, thế giới tự nhiên luôn luôn xãy ra hiện tượng đấu tranh giữa các loài sinh vật cũng như trong sinh hoạt của loài người để giành lấy sự sống còn và phát triển dựa trên mối tương quan quyền lực: kẻ mạnh luôn chiếm ưu thế chiến thắng để tồn tại và kẻ yếu luôn thua thiệt hoặc bị hủy diệt. Theo Darwin:

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Cách Mạng Xã Hội

CHINH TRI NHAP MON
                                                                        Bài 5: Cách Mạng Xã Hội

I.                Khái niệm.

  Cách mạng là một biến cố chính trị làm thay đổi cơ cấu quyền lực của xã hội cũ bằng một chế độ cai trị mới nhằm bảo vệ chủ quyền hoặc cải cách toàn diện sinh hoạt chính trị của một quốc gia. Cách mạng có ý nghĩa của sự thay đổi sâu sắc và toàn diện từ thượng tầng đến cơ sở hạ tầng: từ ý thức hệ, hình thức, hệ thống tổ chức nhà nước, guồng máy lãnh đạo, quan điểm chính trị, đường lối, chính sách quản lý, phát triển xã hội trong mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội….và các chính sách đối ngoại.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Chính Trị Vĩ Mô

CHÍNH TRỊ NHẬP MÔN
                                                                       Bài 04: Chính Trị Vĩ Mô

 I.        Khái niệm chính trị vĩ mô.
   Ngày nay, những bước tiến bộ vượt bực của khoa học kỷ thuật đem lại cho con người những tiện nghi vật chất nhưng trong đời sống cộng đồng chưa khắc phục được tình trạng đàn áp bất công và sự chênh lệch về thu nhập quá to lớn giữa các thành phần xã hội; tệ nạn, tội ác và chiến tranh xãy ra hằng ngày và khắp nơi trên thế giới. Vai trò và cứu cánh của chính trị là xây dựng xã hội tốt đẹp và đưa loài người tiến đến nền văn minh nhân bản ưu việt. Muốn lành mạnh hóa môi trường chính trị có hai vấn đề cần phải khắc phục: hành động chính trị sai lầm và loại trừ các thủ đoạn tàn ác trong sinh hoạt chính trị của loài người.

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Y Thuc He

 CHÍNH TRỊ NHẬP MÔN

                                                                        Bai 03:  Ý Thức Hệ

 I.               Khái niệm ý thức hệ.
   Đến nay, sự hiễu biết của loài người trong lĩnh vực khoa học nhân văn vẫn còn quá ít, có nhiều khái niệm trừu tượng chưa được thống nhất về mặt ngữ nghĩa như: tự do, dân chủ, công bằng, bác ái, ý thức hệ v.v…Trong đó, ý thức hệ là một thuật ngữ chưa được tìm hiểu cặn kẽ để giải nghĩa một cách nghiêm chỉnh. Nhiều người luôn nhầm lẫn giữa ý thức hệ và hệ ý thức hay hệ tư tưởng là một hệ thống các quan điểm chính trị, xã hội (như hệ thống tư tưởng triết học-kinh tế- chính trị Marx-Lenin). Trong bài hôm nay, chúng ta cần xác định lại ý nghĩa đúng đắn của: ý thức hệ.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Y Thuc Xa Hoi

  CHÍNH TRỊ NHẬP MÔN
                                             
                                                                         Bài 02: Ý Thức Xã Hội

 I.   Ý thức là nhân tố thành lập và phát triến xã hôi.
     Chủ nghĩa Cộng Sản cho rằng: lao động sản xuất và mối quan hệ kinh tế giữa con người là nền tảng phát triển xã hội; quần chúng là lực lượng sáng tạo ra lịch sử và các thiết chế nhà nước, Tôn giáo, các sinh hoạt tinh thần là thượng tầng kiến trúc được xây dựng trên cơ sở kinh tế, vật chất của một quốc gia.

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Chinh Tri La Gi?

 CHÍNH TRỊ NHẬP MÔN

                                                                              Bài 01: Chính Trị Là Gì?

 I. Chính trị là gì?

 1.   Khái niệm chính trị

  Con nguời là sinh vật có ý thức, nhờ có ý thức con nguời sống thành xã hội. Đời sống có tổ chức là một nhu cầu tự nhiên làm nên sức mạnh và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Xã hội gồm có bộ máy điều hành mọi sinh hoạt cộng đồng và một tập hợp nhiều cá thể, nhiều tổ chức sinh hoạt chung trong môi trường luôn tồn tại những khác biệt về sở thích, nhận thức, quan niệm, mâu thuẫn về quyền lợi, tranh giành quyền lực và khuất phục lẫn nhau. Đời sống cộng đồng luôn phân hóa thành hai thành phần thiện và ác: người tốt biết chế ngự cá tính xấu để tự hoàn